top of page

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v nadväznosti na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov obsahuje tento dokument informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Frambo, s.r.o.

Názov spoločnosti: Frambo, s.r.o.

Sídlo: Kišovce 546, 059 12 Hôrka

IČO: 46 345 825

Názov a adresa prevádzky: APARTMÁN PATRIS 33 - Apartmánový dom Patris, Rekreačná 1168, číslo bytu 33, 3. poschodie, 059 41 Tatranská Štrba 

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb vyžadujeme poskytnutie nasledujúcich osobných údajov ubytovaných osôb (tj. dotknutých osôb):

1.       Meno a priezvisko

2.       Adresa trvalého pobytu

3.       Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu

4.       Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov

5.       Telefónne číslo a/alebo emailovú adresu

 

Údaje 1. až 3.  sme povinní spracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa § 37 – 43  Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie obce Štrba č. 12/2015 zo dňa 23.11.2015 o miestnej dani za ubytovanie, ďalej pre vedenie účtovníctva, evidenciu a riešenie reklamácií.

 

Údaje 4. sme povinní spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov.

 

Evidencia týchto údajov je preto  právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Prevádzkovateľa a nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.

 

Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 

Všetky poskytnuté údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom a na dobu nevyhnutne potrebnú pre poskytnutie objednaných služieb, nevyužívame ich na marketingové účely, ani ich neposkytujeme tretím osobám.

 

Na spracovanie uvedených údajov nevyužívame iných sprostredkovateľov. Zodpovedný pracovník pre ochranu osobných údajov nie je zamestnancom Prevádzkovateľa. Kontaktný e-mail: gdpr@apartmanpatris33.sk

Dotknuté osoby majú právo:

·       požadovať prístup k svojim osobným údajom

·       na opravu svojich osobných údajov

·       na vymazanie svojich osobných údajov po uplynutí nevyhnutnej doby

·       na obmedzenie spracúvania osobných údajov

·       na prenosnosť osobných údajov

·       namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Dotknuté osoby si môžu uvedené práva uplatniť:

·       písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa

·       elektronicky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú vyššie

bottom of page